biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Realizowane projekty

 

Projekt: Senior = aktywność i inicjatywa

 

DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach

programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025 (Edycja 2023)


 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie samoorganizacji oraz zwiększenie wpływu osób starszych (osób 60+) na decyzje dotyczące obywateli województwa śląskiego poprzez podniesienie kompetencji (w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw) u 240 osób-seniorów, co będzie skutkować wzrostem poziomu reprezentatywności senioralnych interesów publicznych w polityce lokalnej i regionalnej województwa, co stanie się do 2023-12-31.

Projekt będzie dążył do zwiększenia zaangażowania społecznego jak i obywatelskiego osób 60+ w 15 środowiskach lokalnych na obszarze województwa śląskiego, co przyczyni się bezpośrednio do wzrostu zarówno ich reprezentatywności jak i ich interesów publicznych w polityce lokalnej i regionalnej.

Uczestnikami projektu będą seniorzy (osoby 60+) działający na rzecz swoich środowisk lokalnych z różnych części województwa śląskiego.

Przewiduje się realizację następujących zadań: 

Zadanie: „Animator Inicjatyw Obywatelskich” - AIO- dla 90 przedstawicieli (po sześciu z 15 środowisk), działających na rzecz swoich środowisk m.in. np. zrzeszonych w Radach Seniorów, UTW, SEiR, KS i innych tego typu organizacjach działających na rzecz seniorów.g

W ramach tego zadania uczestnicy nabędą umiejętności liderskie (program Leadership Senior), potrzebne do prowadzenia grup projektowych i realizowania seniorskich - lokalnych działań społecznych, nt. metod motywowania i pozyskiwania innych do działania.

Zadanie: „Treningu Aktywnego Obywatela” – TAO - w jej ramach odbędą się 2 działania: w jej ramach planuję się realizację dwóch akcji (a i b):

a. Organizacja i obsługa „Skrzynek Obywatelskich” - w 15 środowiskach tzn. pudelek/krzynek, służących prowadzeniu dialogu obywatelskiego z szerszym gronem seniorów i ich otoczeniem w sprawach ważnych dla nich.

b. Warsztaty „TAO” dla 15 grup środowiskowych po 16 osób na środowisko (łącznie dla 240 osób), będą prowadzić do wypracowania inicjatyw służących pozyskaniu dofinansowania z środków gminnych, regionalnych i/lub krajowych.

Realizacja zdania przyczyni się do zwiększenia wiedzy i umiejętności członków Środowisk Lokalnych w tym Rad Seniorskich z zakresu: prowadzenia dialogu obywatelskiego, metod pozyskiwania wiedzy o problemach społeczności od nich samych i ich otoczenia, umiejętnego planowania i wyznaczania ambitnych cele strategicznych strużących Środowisku lokalnemu w tym w szczególności seniorom - rozwiązującym ich problemy, odpowiadających ich potrzebom.


Zadanie: Organizację Eventu – pn. „Aktywny Senior w każdej gminie” podczas którego zostaną przedstawione efekty projektu oraz zostanie podpisane porozumienie na rzecz wspólnego podejmowania działań i inicjatyw związanych z aktywizacją seniorów w województwie śląskim.


Wartość dofinansowania; 115 700,00 zł


Całkowity koszt projektu: 140 450,00 zł